Open menu

                เช้าวันนี้ 24 พฤษภาคม 2564 อ.พชญ อัคพราหมณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (ประธานโครงการขับเคลื่อน U2T 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)พร้อมทั้งผู้ประสานงานในตำบลที่รับผิดชอบทั้ง 3 ตำบล ประกอบไปด้วยตำบลกุดน้ำใส ตำบลม่วงหวาน และตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น ได้เดินทางไปยังพื้นที่เพื่อมอบวัสดุต่าง ๆ ในการรณรงค์ต้านภัยโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ได้ให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับมอบหมายงานได้ออกให้ความรู้ถึงมาตรการณ์ต่าง ๆ ของทางภาครัฐและวิธีการการป้องกันตัวให้ห่างกันจากภัยโรคระบาด Covid – 19 ร่วมกับชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และเทศบาลตำบล โดยมีผู้นำชุมชนได้รับมอบสิ่งของเพื่อกระจายนำไปป้องกันและควบคุมความเสี่ยงของโรคระบาด Covid – 19 ที่อาจจะเกิดขึ้นสู่ชุมชนได้หากไม่มีการป้องกันที่ดีพอ

 20210524104726

20210524092607

202105240947440

20210524110244

20210524094809

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)