Open menu

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการบรรยายพิเศษเสริมสร้างความเข้าใจและป้องกันโรคซึมเศร้า ต้องเข้าใจ ไม่คิดเอง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Application Zoom ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยได้รับเกียรติการบรรยายให้ความรู้โดย รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวช อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       ก่อนเริ่มบรรยายพิเศษ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมรับฟังการบรรยายพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณวิทยากรที่ได้ให้ความรู้ครั้งนี้ สำหรับการบรรยายพิเศษในหัวข้อง “โรคซึมเศร้า ต้องเข้าใจ ไม่คิดเอง” ได้รับความสนใจมีผู้ร่วมเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก เสร็จสิ้นจากการให้ความรู้ รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ร่วมซักถามข้อสงสัยพร้อมตอบไขข้อข้องใจในด้านปัญหาสุขภาพจิต

       ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลก จากการศึกษาร่วมกันระหว่าง องค์กร อนามัยโลก Harvard School of Public Health และธนาคารโลกคาดการณ์ภาระของโรค (Burden of disease)  ที่มีประชากรในทุกภูมิภาคของโลก โดยวัดความสูญเสียเป็นจำนวนปีที่ดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี พบภายในปี 2563  โรคซึมเศร้าจะก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นอันดับที่ 2 รองจากโรคหัวใจ และหลอดเลือดและปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วย ด้วยโรคซึมเศร้ามากขึ้น สำหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า มี นักศึกษาที่มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นบางรายมาตรวจด้วยภาวะแทรกซ้อน ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความ พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ สามารถทำความเข้าใจและป้องกันโรคซึมเศร้าได้      7

5

6

1

DSC0327

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)