Open menu


วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดการจัดนิทรรศการชุด “สัญลักษณ์ ชนบทไทย” ซึ่งเป็นผลงานของ รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ อาจารย์ประจำวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 28 ภาพ
ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน จากนั้น รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการจัดแสดงผลงานต่อประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติในงาน 
ผลงานที่ได้นำมาจัดแสดงครั้งนี้เป็นการนำเรื่องราวของภูมิหลัง และปัจจุบันที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตชนบท สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์มีการทำมาหากินแบบพอเพียง มุ้งเน้นทางด้านเกษตรกรรมและบรรยากาศในชุมชนบ้านชนบท ผู้ที่สนใจหรือชื่นชอบในผลงานศิลปะสามารถเข้าเยี่ยมชมผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันและเวลาราชการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

DSC1215DSC1214DSC1216DSC1235DSC1237DSC1244DSC1245DSC1243

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)