Open menu

"การออกแบบ พัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานสู่สากลภายไต้โครงการ คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ”

             โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ ได้ดำเนินจัดกิจกรรมการออกแบบ พัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานสู่สากล จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ในการพัฒนาลวดลายผ้าทออีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นเชิงพาณิชย์สู่สากล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าบ้านกกบก และกลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา ในการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาสู่ การสร้างตราสินค้า การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้มีเอกลักษณ์ จากแรงบันดาลใจและภูมิปัญญาพื้นถิ่นศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ของจังหวัดเลย โดยทีมวิทยากรหลักจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยากรร่วม นางสาวธาริณี  พรรณภักดี ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลกิ่งหยก จังหวัดมหาสารคาม และนางสาวจิดาภา  จิตมั่น นักออกแบบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเคเจ ดีไซน์ จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ กลุ่มทอผ้าบ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยและกลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 IMG2522

IMG2512

IMG2486

IMG2627

IMG2643

IMG2782

IMG2788

IMG2793

IMG2811

IMG2800

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)