Open menu

การจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สินค้าเชิงพาณิชย์

ภายไต้โครงการ การบูรณาการ การจัดการความรู้การเรียนการสอนด้านบรรจุภัณฑ์และนิทรรศการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ สายวิชาทัศนศิลป์และอออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์ อาจารย์เอกนารี  ตันมา และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รวมหมด 47 คน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สินค้าเชิงพาณิชย์  ตลอดจนวัสดุประเภทกระดาษ การขึ้นรูปขวดพลาสติก เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากหน่วยงานของเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพิมพ์ในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับธุรกิจปัจจุบัน สู่การสร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งด้านการผลิต แนวคิด รูปแบบอันเป็นแนวทางในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนนักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง เกิดสร้างเครือข่ายให้เกิดผลงานสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดการบูรณาการ ในการจัดการความรู้การเรียนการสอนด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปสู่พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

                  โดยคุณเสกสรร งามดี ผู้บริหารเจ้าของกิจการโรงพิมพ์พร้อมทั้งบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์สำหรับการเข้าศึกษาดูงานของนักศึกษ อีกทั้งให้การต้อนรับเป็นอย่างดีได้ให้ความอนุเคราะห์มาต้อนรับและให้ความรู้การผลิตสิ่งพิมพ์ทั้งภาคปฏิบัติ และความรู้ทางด้านทฤษฎี พร้อมอธิบายให้แนวคิด แรงบันดาลใจในการดำเนินการทำธุรกิจ ในวันที่ 27 กุมภาภัณฑ์ 2562 โดยศึกษาดูงานจุดแรกช่วงเช้า ณ โรงพิมพ์เสกสรร ปริ้นติ้ง อำเภอชนบท ขอนแก่น และช่วงบ่าย บริษัท ไทยเฮอร์เบิล สแตนดาร์ด จำกัดตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

IMG2144

IMG2242

IMG2260

IMG2386

IMGE2380

IMGE2393

 

 

                                                                     

                                                                     

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)