Open menu

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มศิลปินอีสานและสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ นครเวียงจันทร์ สปป.ลาว ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรมร่วมสมัย ซึ่งเป็นนี้เป็นการจัดดำเนินงานครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานวัฒนธรรม อ.เชียงคาน จ.เลย ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

มีกลุ่มศิลปินเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้กว่า 100 ชีวิต ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดทางด้านศิลปะ ซึ่งนำมาประยุกต์ให้เกิดผลงานของตนเองตามจินตนาการโดยใช้หลักแนวคิดของการสะท้อนชีวิตของสังคมที่กำลังอยู่ในที่นั้นๆ ถ่ายทอดผลงานสู่ผืนผ้าใบด้วยเทคนิคต่างๆของศิลปินที่จะเป็นผู้กำหนด และที่สำคัญของการรวมกลุ่มศิลปินอีสานครั้งนี้ ได้มีการนำนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้จากศิลปินรุ่นใหญ่  ซึ่งเน้นการศึกษาโดยการนำเสนอปัญหา การอภิปราย และการวิเคราะห์วิพากษ์ เกี่ยวกับการพัฒนาความคิด การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ หรือผลงานศิลปกรรมในรูปแบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปพัฒนาทำงานเฉพาะบุคคล การแลกเปลี่ยนความรู้  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้นมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องให้นักศึกษาจัดกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบที่สมบูรณ์ครบขั้นตอน เพื่อนำสิ่งที่ได้นำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและชีวิตจริงต่อไป

1

26410

26411

26412

26413

26414

 

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)