Open menu

      เช้าวันนี้ 19 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 9.30 น. ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ธวัชชัย ช่างเกวียน รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพพร้อมด้วยบุคลากรได้ให้การต้อนรับกองตรวจสอบภายในซึ่งได้นำผลสรุปจากการเข้าตรวจสอบคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพิจารณาร่างรายงานตรวจสอบภายในร่วมกัน สำหรับกองตรวจสอบภายในที่ได้เดินทางมายังคณะฯในครั้งนี้ประกอบด้วย นางวิกานดา พิธรัตน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน นางสาวปาลิดา ไทยวัชรามาศ นักตรวจสอบภายใน นางสาวสุดารัตน์ สอนศักดา นักตรวจสอบภายใน และนางสาวกนกอร สีแสง นักตรวจสอบภายใน

      ซึ่งการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562 มีการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่รับรองทั่วไป โดยมีการกำหนดให้มีการจัดทำแผนการตรวจสอบและกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีการทดสอบ การสัมภาษณ์และการสอบทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และสอบทานการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเชื่อมั่นในการแสดงความเห็นในการรายงานผลการตรวจสอบภายใน

สำหรับประเภทของการตรวจสอบภายในของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะประกอบไปด้วย

  • การตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัดจากการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจรับ
  • การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (Financial Audit) เพื่อสอบทานความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตรวจสอบดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สิน
  • การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit) เพื่อประเมินการปฏิบัติงานต่างๆของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งจากภายนอกและภายในหน่วยงานได้แก่ กฎระเบียบปฏิบัติ นโยบาย มาตรฐาน คำสั่ง แผนงาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  • การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) เพื่อประเมินการปฏิบัติตามกฏระเบียบรวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่อาจส่งผลต่อหน่วยรับตรวจ

 

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)