Open menu

      วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. ได้มีการเปิดนิทรรศการ Art On Train ณ ลานเอนกประสงค์  หน้าหอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการนำผลงานที่กลุ่มศิลปินอิสระ นักศึกษาพร้อมทั้งคณาจารย์ ได้จากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเส้นทางรถไฟ ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะนำมาจัดแสดงนิทรรศการให้ได้รับชมกัน ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์พร้อมด้วยนายศักรินทร์ แสงอรุณ นายสถานีรถไฟขอนแก่น ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ วัตถประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างพื้นที่การสร้างสรรค์ให้ผู้คนได้มีโอกาสเรียนรู้งานศิลปะ มีการเรียนรู้ผ่านผลงานศิลปะโดยเป็นสื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชน สังคม ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการเดินทางและท่องเที่ยวด้วยรถไฟ

      นายศักรินทร์ แสงอรุณ ได้กล่าวว่า “โครงการรถไฟสายศิลปะ : Art On Train ผลงานศิลปะที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมในสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นผลงานอีกรูปแบบหนึ่งที่นำผลงานศิลปะให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมในชุมชน ผู้ชมสามารถพบเห็นและปฏิสัมพันธ์กับผลงานได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องอาศัยพื้นที่เฉพาะเพื่อใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ อีกทั้งยังเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้สร้างสรรค์และผู้ชม ทำให้ชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าในผลงานศิลปะ”

      สำหรับโครงการรถไฟสายศิลปะ : Art On Train เป็นโครงการที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการสนับสนุนโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมโดยมีหลักการและเหตุผลคือ ในปัจจุบันศิลปะร่วมสมัยเติบโตอย่างไร้ขอบเขตและยังมีความห่างเหินจากผู้ชมที่อยู่ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมอันห่างไกลจากการรับข่าวสารข้อมูล ซึ่งหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในรายวิชาทดลองทางทัศนศิลป์ 1 มีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานกับพื้นที่โดยนำเอาสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้คนและให้กับพื้นที่ที่ติดตั้งผลงานโดยมิได้แบ่งแยกกรอบพื้นที่ออกจากกันอย่างชัดเจน เป็นการลดช่องว่างระหว่างศิลปะกับคนดูซึ่งมักมีปัญหาขัดแย้งกันเองอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมรสนิยมการสร้างความเข้าใจการให้ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยเข้าสู่ชุมชนได้อย่างแท้จริง

      สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมผลงานศิลปะในชุด : Art On Train ครั้งนี้ สามารถเข้าเยี่ยมชมผลงานได้ในวันเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอขอบคุณ ภาพจากเพจ : ART on TRAIN 4

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)