Open menu

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ของนักศึกษาหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562

                  วันที่ 1- 4 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน “หวย (หัวคิดนักสร้างสรรค์วัยเยาว์) EXHIBITION”นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นผลงานในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ (Professional Experience) ลักษณะงานวิชาชีพ 4 แขนงวิชา (เลขนศิลป์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล  ภาพถ่าย บรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ) เป็นการนำผลงานจากกระบวนการศึกษา การเรียนรู้ การคิด วิเคราะห์ การประยุกต์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ ในรายบุคคล มาจัดนิทรรศการเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยได้รับเกียรติจากคุณจีรภา  สิมะจารึก รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ประธานเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับชมผลงาน

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)