Open menu

 

                         วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักหอสมุด ร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตชิ้นงานต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 45 คน หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ ได้ปฎิบัติการผลิตชิ้นงานต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยใช้พื้นที่ KKU Maker Space ของสำนักหอสมุด สำหรับการ Workshop การเรียนรู้ตลอดจนรับความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและการฝึกปฏิบัติเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานต้นแบบ 3D Printing, Laser Cutter, 3D Sculpting, 3D Pen สำหรับการให้บริการวิชาการ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญวิทยากรจากหอสมุด นาย ธีรยุทธ บาลชน,นายปิติพงศ์ พิมพานายสุทัศน์ แก้วราชนาย,นายเฉลิมพล นารี ,นายอาทิตย์ ปทุมชัย และนาย อุทิศ นามสีฐาน และผศ.ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้ความรู้ในด้านความคิดสร้างสรรค์กระบวนการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  นักศึกษาได้นำเสนอผลงานของการออกแบบสู่การนำไปฝึกปฏิบัติการผลิตต้นแบบ โดยได้รับเกียรติจาก คุณยุภาพร ทองน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการบริการ ณ KKU Maker space ชั้นลอย อาคาร 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)