Open menu

     วันนี้ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.ดร.กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เดินทางเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 33 ปี ในการนี้ได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีโดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นผู้รับมอบ จากนั้นได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารคณะต่างๆที่เข้าร่วมแสดงความยินดี

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)