Open menu

เช้าวันนี้ 16 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ จากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีลงนามคือ รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล ประธานศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน และผู้แทนจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื้อหาการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการทั่วไปผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านวิจัยและวิชาการอื่นๆรวมทั้งบุคลากรระหว่างทั้ง 2 สถาบัน

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)