Open menu

 

      เช้าวันนี้ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาออกไป เพื่อนำความรู้ความสามารถในสิ่งที่ได้เล่าเรียนมานำไปพัฒนาประเทศชาติ ณ โรงละคร คณะฯ

พิธีเปิดเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มาเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา วงศ์คำจันทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จากนั้นได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งให้โอวาทกับนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างหลักการณ์และแนวคิดของการทำงานในเบื้องหน้าที่ใกล้จะเข้ามาถึง ให้ทุกคนใช้ความรู้ความสามารถที่มีไปในแนวทางที่ถูกที่ควร และส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาของคนภายนอก

      ในเวลา 10.00 น. ได้มีการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ อ.ดร.ภัทร คชภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และวิทยากรให้แนวคิด แนวทางโดย คุณชิติมณฑน์ จันเหมือน ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์รุ่นที่ 9 และคุณวุฒิไกร แสงแสน ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาตร์รุ่นที่ 15 ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพชั้นแนวหน้าระดับประเทศ ได้มาบอกเล่าเรื่องราวและแง่คิดด้านต่างๆ

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)