Open menu

      วันนี้ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 น. กองบริหารงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงิน เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนเริ่มงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปะกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้คือ คุณพรรณี ศักดิ์ทัศนา หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ให้ความรู้ในหัวข้อ การเบิกจ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรม และคุณฐิติรัตน์ นาวัลย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ให้ความรู้ในหัวข้อ ข้อควรระวังในการเบิกจ่ายโครงการกิจกรรม

 

                                                                     

                                                                     

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)