Open menu

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2562 เพื่อการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากร เป็นการเสริมสร้างกำลังใจ สำหรับผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวแสดงความยินดีต่อผู้เข้ารับรางวัลในนามผู้แทนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงานต่อ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้คณะศิลปกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีผู้เข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ.ดร.คเณศ ศีลสัตย์ และ ผศ.ดร.พงษ์พิทยา สัพโส ทางคณะฯขอแสดงความชื่นชมและยินดีมา ณ ที่นี้

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)