Open menu

     หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์  สาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  มีนักเรียนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้กว่า 200 คนและมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 68 คน การดำเนินกิจกรรมอยู่ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2562 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.

ก่อนเริ่มต้นการเข้าค่าย ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 10.00 น. ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและได้กล่าวต้อนรับให้โอวาทกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกในการเข้าค่ายครั้งนี้ ให้ประสบผลสำเร็จและมุ่งหวัง

            การจัดทำค่ายติวความถนัดทางออกแบบนิเทศศิลป์ จงทำดี – ไซน์ : Desing-Camp ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในด้านออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางความพร้อม ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรควบคู่กันไปให้สามารถรับนักเรียนที่มีความพร้อมสำหรับการเรียนในสาขาวิชานี้

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)