Open menu

        หลักสูตรศิลปะการแสดง สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดโครงการ “มหกรรมละครและการแสดงร่วมสมัยไทย-อาเซียน” ณ โรงละคร คณะฯ ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฏาคม 2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นพื้นที่ในการทดลองสร้างสรรค์ผลงานวิจัยการแสดงร่วมสมัยของบุคลากร นักศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเผยแพร่ผลงาน ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยในชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นศูนย์กลางทางด้านศาสตร์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยในภูมิภาค โครงการนี้จัดภายใต้แนวคิด “หยับอีสาน” แสดงให้เห็นถึงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการทดลอง ผลิตงานและองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากฐานภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมอีสาน เป็นก้าวเล็กๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาวิถีและตัวตนของคนทำงานด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัยในภูมิภาคนี้

       ในวันแรกของกิจกรรม เวลา 9.00 น.ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวรายงานโดย อาจารย์พชญ อัคพราหมณ์ หัวหน้าการจัดโครงการครั้งนี้ จากนั้นเป็นการจัดแสดงพิธีเปิด ชุด STRIVE (ฮอด ฮึด ฮึบ) โดย ผศ.ดร.ธนัชพร กิตติก้อง ภายในงานยังได้มีการเสวนาในหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจ “หยับอีสาน: การสร้างสรรค์การแสดงร่วมสมัยจากรากวัฒนธรรมท้องถิ่น” โดย ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์สินนภา สารสาส และนายปรีชาการุณ และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามฐานกิจกรรมต่างๆ การอบรมมีการดำเนินการต่อเนื่องจนถึงวันที่สองของกิจกรรม

วันที่สาม 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.เป็นวันเปิดกิจกรรมหลังการ Workshop เพื่อนำผลงานต่างๆที่มีการ Workshop ในสองวันที่ผ่านมานำเสนอผลงานการแสดงและได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษา           การอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดง ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานครั้งนี้โดย นายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ การนำเสนอผลงานในหัวข้อต่างๆประกอบไปด้วยหัวข้อคือ 1. การแสดงดนตรีอีสานร่วมสมัย เรื่องนางผมหอม โดยอาจารย์สินนภา สารสาส และนายภูวไนย ดิเรกศิลป์ 2. การแสดงอีสานใต้ร่วมสมัยชุด “ปฎาน” โดยนายพงศธร ยอดดำเนิน 3.การแสดงชุด STRIVE (ฮอด ฮึด ฮึบ) โดย ผศ.ดร.ธนัชพร กิตติก้อง 4.การแสดงหน้ากากร่วมสมัยเรื่อง “คือผู้เสียสละ” โดยนายปรีชา การุณ คณะหมอลำหุ่นเด็กเทวดา 5.เล่า-เล่น การแสดงหมอลำพื้นร่วมสมัย โดยศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง อ.ดวงฤทัย ดวงสินชัย และนางสาวรัชนีกร จันทหาร 6.การอ่านบทละครเรื่อง Death and the maiden โดย อ.มัลลิกา ตั้งสงบ

       รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “หลักสูตรศิลปะการแสดง สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการนี้ขึ้นภายใต้แนวคิด “หยับอีสาน” แสดงให้เห็นถึงการเปิดพื้นที่ทดลองสร้างสรรค์ผลงานและองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัยจากรากฐานภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมอีสาน นับก้าวแรกของการค้นหาวิธีการใหม่ๆในการพัฒนาศาสตร์ทางด้านศิลปะการแสดงของภูมิภาค ผ่านวิธีการค้นคว้า การปฏบัติ การทดลอง ซึ่งเป็นวิถึของการทำงานเชิงวิจัย อันเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ”

       นายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้กล่าวว่า “การดำเนินโครงการแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรก เป็นการส่งเสริมด้านวิชาชีพ โดยเน้นกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ ศิลปิน และนักศึกษาในการทดลองสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงร่วมสมัยอย่างมืออาชีพ ส่วนที่สอง ด้านวิชาการ เป็นการนำเอาทักษะหรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆของหลักสูตร รวมถึงพัฒนากิจกรรมส่งเสิรมผู้เรียน เพื่อสร้างความเป็นเลิศแก่นักศึกษาในสาขาวิชาดนตรีและการแสดง”

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                     

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)