Open menu

                สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ได้มีความร่วมมือกับเจเปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) ในกาจัดนิทรรศการ “ออกแบบ แบบญี่ปุ่น : Japanese Design Today 100  ” โดยเป็นนิทรรศการหมุนเวียนจัดแสดง 3 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพ เชียงใหม่ และขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-28 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.00 – 19.00 น. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ สร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดเชิงสร้างสรรค์ให้กับนิสิตและนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

                สำหรับนิทรรศการครั้งนี้ได้มีการจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา ก่อนพิธีเปิดจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การออกแบบ แบบญี่ปุ่น vs การออกแบบ แบบไทย” โดยคุณจุฑามาส บูรณะเจตน์ และคุณปิติ อัมระรงค์ (นักออกแบบจากสตูดิโอ o-d-a) ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “การออกแบบ แบบญี่ปุ่น vs การออกแบบ แบบอีสาน” โดยอาจารย์ขาม จาตุรงคกุล (อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม) เสร็จสิ้นการบรรยายได้เข้าสู่พิธีการเปิดนิทรรศการ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) คุณพิชิต วีรังคบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ได้กล่าวรายงานถึงความร่วมมือกับ อาจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี จากนั้นได้ร่วมกันถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกและเดินเยี่ยมชมผลงานที่ได้นำมาจัดแสดง

อาจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ได้กล่าวในตอนหนึ่งของพิธีเปิดนิทรรศการว่า “ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้มีมุมมองด้านการออกแบบที่ผสมผสานและร่วมสมัย เพื่อก้าวสู่การเป็นฟันเฟืองสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล อันสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจกระแสใหม่  ด้วยการผสานกำลังกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และ เจแปนฟาวเดชั่น ประเทศไทย ในการจัดนิทรรศการ “ออกแบบ แบบญี่ปุ่น” (Japan Design Today 100) ขึ้น ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (FAG) มหาวิทยาลัยขอนแก่น แห่งนี้ ให้กลายเป็นนิทรรศการที่เชื่อมต่อระหว่างผลงานการออกแบบอันทรงคุณค่าจากประเทศญี่ปุ่น กับ นักศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของ จ.ขอนแก่น และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้ศึกษาแนวคิดการออกแบบที่ร่วมสมัย การประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่น การต่อยอดผลงานการออกแบบในหลากหลายมิติ อันจะนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบท้องถิ่นได้อย่างมีศักยภาพ”

เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศไทย (Japan Foundation) ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Agency: CEA) โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) นำเสนอนิทรรศการ “ออกแบบ แบบญี่ปุ่น” Japanese Design Today 100 ที่แสดงถึง “วิถีร่วมสมัย” ของชาวญี่ปุ่นที่เปิดทางให้จารีตแบบดั้งเดิมเดินทางไปพร้อมกับนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลผ่านตัวอย่างของการออกแบบที่ดีที่สุดเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน จำนวน 100 ผลงาน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนของลักษณะงานดีไซน์ญี่ปุ่น และนำสู่การศึกษารูปแบบสังคมแนวคิดในการสร้างสรรค์งานที่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง

นิทรรศการ “ออกแบบ แบบญี่ปุ่น” Japanese Design Today 100 สัญจรไปจัดแสดงทั่วโลก ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และมีการปรับรูปแบบใหม่โดยรวบรวมการออกแบบสินค้าในปัจจุบันควบคู่ไปกับการออกแบบสมัยใหม่นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 ถึง 1990 ซึ่งเป็นช่วงที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการออกแบบสมัยนี้ ภายในห้องนิทรรศการเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้จริงในปัจจุบันจำนวน 89 ชิ้น และตัวแทนคาแรกเตอร์ดีไซน์ญี่ปุ่นอีก 11 ผลงาน ทั้งหมดถูดจัดกลุ่มตามประเภทการใช้งานจำนวน 10 กลุ่ม ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงความเข้าใจในวัสดุและนวัตกรรมที่เหมาะกับการใช้ชีวิตแบบคนญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง

ในส่วนวัตถุจัดแสดงได้รับการคัดเลือกโดยภัณฑารักษ์ชาวญี่ปุ่น จำนวน 4 คน นำโดย ฮิโรชิ คาชิวางิ และ มาซาฟูมิ ฟูคากาวะ ที่ให้ความสำคัญกับ ดีไซน์สเคป การสำรวจวิถีชีวิต มุมมอง วัฒนธรรม และมุมมองของผู้ใช้ในสังคมร่วมสมัย รวมถึง โนริโกะ คาวากามิ และ ชู ฮางิวาระ นำเสนอจุดแข็งของนักออกแบบชาวญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับแหล่งผลิตในภูมิภาคทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญาและช่างฝีมือในท้องถิ่น

ผู้ที่สนใจในผลงานศิลปะสามารถแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจได้ระหว่างวันที่ 11 – 28 กรกฏาคม 2562 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เปิดให้ชมฟรีทุกวัน ยกเว้นวันอังคารที่ 16 และพุธที่ 17เท่านั้น)

 

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)