Open menu

                   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัยครั้งที่ 5       ภายใต้หัวข้อ“ศิลปะสร้างโลก” Art Create the World ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคุณกรกต  อารมย์ดี ศิลปินรางวัล “ศิลปาธร” สาขาศิลปะการออกแบบ ประจำปี 2561 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิธี และ วิถี ของการอนุรักษ์และพัฒนางานอุตสาหกรรมพื้นบ้าน สู่สากล”

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกที่สำคัญอีกหลายท่านทั้งผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหารจากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจากหลากหลายสถาบัน พร้อมทั้งได้มีการลงนามความร่วมมือทางด้านศิลปะกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง 28 สถาบัน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาด้านวิชาการทั้งเนื้อหาและกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักศึกษาในการจัดทำโครงการทางด้านวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การอบรมสัมมนา การบริการทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

การจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากกลุ่มภาคีเครือข่ายทางด้านศิลปกรรมรวมทั้งสิ้น 28 เครือข่ายซึ่งประกอบไปด้วย

 1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา                                
 3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 5. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                
 7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
 9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
 10. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 12. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                               
 13. ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 14. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์
 15. คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 16. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 17. ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 18. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 19. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 20. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 21. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
 22. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
 23. คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 24. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 25. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
 26. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
 27. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 28. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ความคาดหวังของการดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นหลักสูตรและองค์กรได้รับคุณภาพมาตรฐานสากล เน้นการวิจัยและสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม โดยเน้นทุนทางวัฒนธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเป็นองค์กรภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนและสังคม  และการสร้างมูลค่าเพิ่มของศิลปกรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทาง Culture Based Economy การส่งเสริมและการสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การวิจัยทางด้านศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเป็นศักยภาพทางด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน  

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ประธานในพิธี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการศึกษาค้นคว้าผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรีและการแสดง และวัฒนธรรม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ ช่วยสร้างสังคมที่งดงามและเป็นสุข”

                การจัดงานประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานการวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์และนำไปสู่การส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานวิชาการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประธานการดำเนินการจัดงาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า “สิ่งหนึ่งที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายได้มีแนวความคิดเห็นร่วมกันในการจัดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมขึ้นเพื่อนำเสนอผลการวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยนักวิชาการ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคม และประเทศชาติพร้อมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ การนำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างนักวิจัยใหม่ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์และเป็นช่องทางในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

 DSC0390

DSC0318

DSC0384

DSC0327

DSC0460

DSC0459

DSC0455

DSC0496

DSC0322

DSC0412

DSC0414

DSC0513

DSC0524

DSC0521

DSC0532DSC0519

 

 

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)