Open menu

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. เพื่อพร้อมรับการก้าวสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาในระดับ EdPEx 200 ในเช้าวันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุมศึกษาที่เข้ามาตรวจเยี่ยมคณะ (Site Visite) ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ฉายากุล (ประธานกรรมการ) รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ โชติเกียรติ (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา จันทร์แย้ม (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทองนพเนื้อ (อนุกรรมการจาก สกอ.) นายเมธัส บันเทิงสุข (เจ้าหน้าที่ สกอ.) และนางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์ (เจ้าหน้าที่ สกอ.)

       DSC0650

DSC0586

DSC0587

DSC0585

DSC0588

DSC0589

DSC0591

DSC0597

DSC0604

DSC0607

DSC0609

DSC0619

DSC0631

DSC0643

DSC0645จากนั้นก่อนเริ่มต้นการตรวจประเมินคุณภาพฯ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับทีมคณะกรรมการที่ได้ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมคณะฯเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พร้อมกันนี้ได้บรรยายภาพรวมและทิศทางการพัฒนาคณะฯให้กับทางคณะกรรมการฯได้รับทราบ จึงเข้าสู่ขั้นตอนของการตรวจประเมินต่อไป

          EdPEx ย่อมาจาก "Education Criteria for Performance Excellence" หรือ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ" ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทำให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของสถาบัน คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สกอ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง กำหนดแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา สามารถเลือกระบบคุณภาพที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาของไทยให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด

          โครงการ “การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คณะ/สถาบัน สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx หากมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 200 คะแนน จะได้รับการยกเว้นการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ของ สกอ.เป็นเวลา 4 ปี และใช้ระบบ EdPEx เป็นระบบประเมินคุณภาพภายใน (IQA) แทน และภายใน 4 ปี จะต้องมีผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน หากไม่สามารถดำเนินการตามนี้ได้ คณะ/สถาบัน ต้องกลับไปใช้ระบบ IQA ของ สกอ.ตามเดิม 

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)