Open menu

                  ด้วยโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสันติ ฤาไชย และอาจารย์นาวิน โพละลัย ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ โดย ผศ.ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์ และทีมนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 นางสาวกิตติวรรณ ข้อยุ่น นางสาววราภรณ์ สิทธิปกรณ์ และนางสาวอรณัฐ เฉียงสระน้อย ร่วมดำเนินโครงการกิจกรรมการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ผลิตภัณฑ์สินค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตพึ่งพาตนเอง ให้มี ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เป็นสถานฝึกประสบการณ์เพื่อการมีงานทำ โดยการเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือนักเรียน ร้านกาแฟ และเครื่องดื่ม กิจกรรมการดำเนินงาน เน้นเรียนรู้แบบบูรณการที่ขับเคลื่อนการเรียนยุค 4.0 สร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชน ส่งเสริมการเรียนการสอนในการลงพื้นที่จริง จิตอาสาเรียนรู้ร่วมสร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อสังคม ในการบริการวิชาการรอบรั้วมหาวิทยาลัย ที่ขับเคลื่อนการเรียนยุค 4.0 ในรายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจัดนิทรรศการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำหรับการลงมือปฏิบัติ ร่วมประสบการณ์การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ผลิตภัณฑ์สินค้าร่วมกัน ชื่อ สคูลบัค “Schoolbucks SVKK” อัตลักษณ์แบรนด์ผลิตภัณฑ์สินค้า โดยผลงานการออกแบบประกอบด้วย ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ฉลาก คาแรคเตอร์และมาสคอต   ภายไต้การบริหารจัดการของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เปิดตัวเป็นทางการ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น บริเวณทางเข้าด้านหน้า

 3

1

2

5

19

6

8

10

11

17

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)