Open menu

        ด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ ในรายวิชา 870 491 ฝึกงาน (Practicum)”การฝึกงานภาคสนาม” เป็นการฝึกปฏิบัติงานทางออกแบบนิเทศศิลป์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างคุณภาพของนักศึกษาให้เข้ากับสภาพจริงในสำนักงานที่สนับสนุนให้มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจของตนตามสาขาวิชาต่างๆ โดยมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้เชิงทฤษฎีการสร้างกรอบแนวคิด และการฝึกปฎิบัติทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ตรง โดยในวันที่ 26และวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ อาจารย์ประจำ แขนงโปรแกรมผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และนิทรรศการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มานิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจบริการจัดงานอีเว้นต่าง ๆบริการจัดทำการประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ การออกแบบ การขนส่ง และการก่อสร้าง กิจกรรมทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจแบบครบวงจร สถานที่ฝึกงานสำหรับนักศึกษาร่วมกับพี่เลี้ยงที่ปรึกษา โดย คุณสุภาภรณ์ สว่างจิตต์ ตำแหน่ง Chief Operating Officer Pico (Thailand) Public Company Limited คุณกฤษณ์ธน ยี่สุ่น ตำแหน่ง Creative Director,Pico (Thailand) Public Company Limited และคุณก่อพงศ์​ ตราโมท Design​ director,Multidesigns.co.,Ltd ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อเสนอแนะ รูปแบบกิจกรรม สถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน การประสานงาน การทำงานเป็นทีม ได้ข้อมูลเป็นอย่างดีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งลงพื้นที่ผลงานการปฏิบัติงานภาคสนาม STARTUP THAILAND 2019 โดยมีแนวคิด “STARTUP NATION”  ทาง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA(National Innovation Agency) พร้อมขับเคลื่อนไทยสู่การเป็น Global Startup Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Startup Hub ของเอเชียอาคเนย์ ร่วมมือกับ 8 พันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน และการศึกษา ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital_Park) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

01-08-62

18

17

16

15

9

10

6

4

3

 

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)