Open menu

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่นให้มีความโดดเด่นในด้านดนตรีและศิลปะโดยความร่วมมือร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เป็นแบ่งโครงการแยกย่อยออกเป็น 3 กลุ่มเฉพาะ เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกเข้าอบรมได้ตามความถนัดของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย 1.โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพวงโยธวาธิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2.โครงการพัฒนาวงดนตรีนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3.โครงการค่ายศิลปะโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีนักเรียนจากหลากหลายพื้นที่ของต้นสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างมากมาย

       วิทยากรหลักในการบรรยาย อบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มนักเรียนครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.พงษ์พิทยา สัพโส อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ผศ.ผจญ พีบุ้ง หัวหน้าแขงดนตรีตะวันตก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ผศ.ธวัชชัย ช่างเกวียน อาจารย์ประจำสายวิช่าทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์

       หลังจากนักเรียนได้ผ่านการฝึกอบรมทักษะในด้านต่างๆตลอดระยะเวลา 3 วัน และในวันที่อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 จะเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนซึ่งเป็นการแสดงรวมวงการแสดงของกลุ่มนักเรียนที่อบรมทางด้านดนตรี ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนอีกกลุ่มที่เลือกเข้าโครงการทางด้านศิลปะได้มีการนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ไว้ นำมาจัดแสดงงาน ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยเช่นกัน ก่อนที่จะเริ่มต้นการแสดงรวมวง ได้มีการมอบเกียติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เกียติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ เป็นผู้มอบ พร้อมทั้งกล่าวปิดโครงการ

ขอขอบคุณภาพจาก : สำนักการศึกษาฯ อบจ.ขอนแก่น

01

02

03

04

05

06

07

08

10

11

12

13

14

16

15

17

18

19

20

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)