Open menu

                 684310044732295932551704801359908886806528n

691078415213869153503711487930929379803136n

6858984925987132168390556226750926116356096n

696004107518127985718064860202893577289728n

687566764830571325258377524227659673370624n

692649265060209834900521328724364392136704n

6931176324496988385766942948777532998025216n

693531364330299973025174931555584697696256n

6954205224683214234094423993503601623302144n

 

                คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับไทยพีบีเอสศูนย์ภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมและกำหนดทิศทางการเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติจริงของนักเรียนและคุณครูผ่านกิจกรรม โดยไทยพีบีเอสเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายในพื้นที่  ที่ผ่านมาซึ่งได้รับการตอบรับสนับสนุนจากเครือข่ายโรงเรียนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะค่ายดนตรีพื้นเมืองที่ได้รับการสนับสนุนบุคคลากรผู้สอนจาก ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากความร่วมมือดังกล่าวเครือข่ายโรงเรียนรอบศูนย์ไทยพีบีเอสภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีความเห็นร่วมกันให้มีการจัดกิจกรรมสร้างพื้นที่การเรียนรู้ทางด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะขึ้นผ่านโครงการ Thai PBS Creative Learning Space@ศูนย์ภูมิภาค เนื่องด้วยพื้นที่ในภาคอีสานมีความแข็งแรงทางด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นเป็นอย่างดี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ครูและนักเรียนจะได้นำไปใช้ต่อยอดกับทักษะอาชีพและทักษะชีวิตต่อไปในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนบุคคลากรผู้สอนจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                 กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมสอนผลงานศิลปะให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไหล ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา(23 สิงหาคม 2562)โดยมีพิธีเปิดค่ายอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤษฏา วงศ์คำจันทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และทีมวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย อ.ดร.ภัทร คชภักดี อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา อ.ดร.พรณภัส หารคำ และทีมงานนักศึกษาร่วมด้วยเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดเทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลป์ จัดค่ายสอนพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ได้แก่ 1.ศิลป์สร้างสรรค์ 2.การวาดภาพระบายสี 3.การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 4.ปฏิมากรรมลอยตัว

                สำหรับวัตถุของโครงการเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะทางด้านศิลปะ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ ได้แสดงออกอย่างอิสระ ในแขนงต่างๆ ตลอดจนสร้างช่องทางการสื่อสารสองทางระหว่าง นักเรียน ครู อาจารย์ บุคคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเครือข่ายต่างๆ

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)