Open menu

        สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการอบรมภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) สำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกลุ่มผู้สูงอายุได้ให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมนี้จำนวน 28 คน

        เริ่มต้นวันแรกของกิจกรรมได้มีการบรรยายขั้นตอนทางทฤษฏี ของการปฏิบัติงานในการใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาจัดทำภาพ(Silkscreen) จาก ผศ.ธวัชชัย ช่างเกวียน ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยทีมนักศึกษาที่ได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำการทำงานอย่างละเอียด

       สำหรับโครงการนี้ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนในการดำเนินงานจากทางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นการเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ กลุ่มผู้สูงอายุผู้สนใจทั่วไปได้ฝึกฝนทักษะการทำ Silkscreen โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นโอกาสอันดีในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติในการทำงานศิลปะอีกทั้งยังก่อให้เกิดความเข้าที่ดีต่อสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะ อันจะเกิดการพัฒนาความสามารถทั้งในด้านสติปัญญา ความคิด และความเข้าใจความเข้าใจ

 DSC0131

DSC0130

DSC0198

DSC0196

DSC0199

DSC0247

DSC0250

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)