Open menu

       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเรือนจำกลางขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านพฤติกรรม การแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกด้านจิตใจเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยให้เป็นคนดีมีคุณค่าคืนสู่สังคมและเป็นการสร้างคุณค่าทางสังคมด้วยการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับชุมชน ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ณ เรือนจำกลางขอนแก่น สำหรับโครงการศิลปกรรมสัญจรสู่ชุมชน ณ เรือนจำกลางขอนแก่นครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้ต้องขัง เป็นการศึกษาองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านทัศนศิลป์คือการสอนการปั้นปูนสด และการสอนทักษะดนตรีและการแสดงพื้นเมืองอีก 6 ชุดย่อย ชุดมนต์เสียงเส็ง ซึ่งจะมีมหกรรมกลองยาวอีสาน / กลองเส็ง / กลองเตะ เป็นต้น

       และในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น.ได้มีพิธีปิดโครงการฯ ณ เรือนจำกลางขอนแก่น โดยมีนายกฤติพงษ์ แสนสุข ผู้บัญชาการเรือนจำขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการโดย อ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รักษาการแทนคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสร็จสิ้นจากการพิธี อ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ช่วยกันพลักดันให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสพัฒนาทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จนทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และอีกทั้งยังได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมอบรมในโครงการครั้งนี้ จากนั้นเป็นการแสดงดนตรีและทักษะการแสดงจากชุดผู้ต้องขังที่ได้รับการเข้าร่วมอบรมที่สามารถพัฒนาการแสดงออกมาได้อย่างงดงาม

       อ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง ได้กล่าวว่า “ผู้ต้องโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของสังคม ซึ่งควรได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ การแสดงออกทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกทางด้านจิตใจ สู่พัฒนาการทางคุณค่าต่อสังคม ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรม ฝึกให้ผู้เรียนหรือผู้สร้างสรรค์ รู้จักและเข้าใจถึงกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการสังเคราะห์สู่สิ่งใหม่ที่เรียกว่าผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบและเทคนิคต่างๆ กระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมด จะช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของผู้สร้างสรรค์ ด้วยเหตุนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดโครงการศิลปกรรมสัญจรสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางขอนแก่น”

DSC0362           DSC0332

DSC0335

DSC0341

DSC0343

DSC0344

DSC0349

DSC0350

DSC0354

DSC0361

DSC0364

DSC0366

DSC0368

 

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)