Open menu


       เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์โดย ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ซึ่งทุนการศึกษานี้ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติคือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี การเรียนเด่น และฐานะทางบ้านมีรายได้น้อย ในปีนี้มีนักศึกษาทีผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนจำนวนทั้งสิ้น 12 คน จากนั้น อ.ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้มอบทุนแก่นักศึกษาพร้อมทั้งได้ให้โอวาท ให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาการเรียนของตัวเอง เพื่ออนาคตภายภาคหน้าสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและรับใช้สังคมได้ต่อไปอย่างยั่งยืน
       สำหรับความช่วยเหลือเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางคณะฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาที่มีความรู้เป็นคนดีมีคุณธรรมและความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว แต่ เนื่องจากความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงทำให้ขาดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนต้องอาศัยทุนทรัพย์จากครอบครัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั้งในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้นักศึกษาที่มีข้อจำกัดในด้านเศรษฐกิจการเงินของครอบครัว ซึ่งมีรายได้น้อย ไม่แน่นอน รวมทั้งมีภาระการเลี้ยงดูบุตรและสมาชิกครอบครัวที่มีหลายคน ส่งผลให้มีข้อจำกัดและปัญหาด้านการเงิน ไม่สามารถสนับสนุนการศึกษาของบุตรได้อย่างพอเพียงส่งผลให้นักศึกษามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างลำบากและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร และในบางกรณีไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด และบางรายบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องกู้ยืมมีหนี้สินเพื่อให้บุตรมีเงินค่าใช้การในการศึกษาและการดำรงชีวิต ส่งผลให้นักศึกษามีภาวะความเครียดและกังวลด้วยความเป็นห่วงครอบครัวที่มีสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างความหวังให้แก่นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

705798143889197753356743650350308971773952n

702195645284996145738586922295002525597696n

697747462301523696642769140848019338690560n

7073530222322227870692115893719363847979008n

7073530222322227870692115893719363847979008n

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)