Open menu

       สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2562 ณ โรงละคร คณะฯ มีนักเรียน นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีกว่า 300 คน ซึ่งในวันที่ 18 กันยายน พิธีได้เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 16.00 ได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นพร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนา

                จากนั้นในเช้าวันที่ 19 กันยายน 2562 จึงประกอบพิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ โดยก่อนเริ่มต้นพิธีได้มีพิธีบวงสรวงเครื่องสังเวย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จนเสร็จสิ้นในเวลา 9.00 น.จึงได้ประกอบพิธีไหว้ครู ผู้ประกอบพิธี โดย อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร เป็นประธานประกอบพิธี (นุ่งห่มผ้าขาว) ก่อนเริ่มพิธี ผศ.ธรณัส หินอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีและการแสดง ประธานในพิธีได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

การเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์มีระเบียบแบบแผนที่สืบทอดต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย เริ่มต้นแต่ก่อนเรียนตลอดไปจนถึงสำเร็จการศึกษา  การไหว้ครู นับเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญที่ผู้เรียนด้านนาฏศิลป์จะต้องเข้าร่วมเป็นประจำทุกปี  โดยเฉพาะผู้ที่เริ่มต้นเรียนใหม่ควรเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูก่อนเริ่มเรียนหรือก่อนรับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำ  อีกทั้งกระบวนท่ารำบางเพลง เช่น เพลงหน้าพาทย์ หรือ การแสดงหายากบางชุด กำหนดไว้เป็นขนบจารีตว่าจะสามารถรับการถ่ายทอดได้เฉพาะบุคคลที่ผ่านการไหว้ครู-ครอบครูนาฏศิลป์แล้วเท่านั้นยังความจำเป็นให้นักศึกษา-ผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ต้องประกอบพิธีไหว้ครู-นาฏศิลป์ เพื่อให้เป็นไปตามขนบจารีตของการเรียนการสอนนาฏศิลป์ และสร้างความเป็นศิริมงคลแก่ตัวผู้เรียนเอง

DSC0072

DSC0975

DSC0993

DSC0999

DSC0977

DSC0976

DSC0018

DSC0023

DSC0037

DSC0012

DSC0002

DSC0062

DSC0055

DSC0067

DSC0070

 

 

                                                                     

                                                                     

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)