Open menu

       ช่วงบ่ายวันนี้ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.สถาบันกวดวิชา Oneup Academy นำนักเรียนเยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อเสริมสร้างและเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่สนใจในการเข้าศึกษาต่อด้านศิลปกรรมศาสตร์ในศาสตร์ต่างๆตามความถนัดของนักเรียนแต่ละคน สำหรับนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมคณะฯครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 120 คน

        ได้มีการให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาโดย อ.ดร.ภัทร คชภักดี รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรพร้อมทั้งได้นำพานักเรียนเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนในสายวิชาต่างๆ ในปัจจุบันคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในระดับปริญญาตรีมีหลักสูตรการเรียนการสอนประกอบไปด้วย 1.สายวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ 2.สายวิชาดุริยางคศิลป์ 3.สาขาวิชาดนตรีและการแสดง ในระดับปริญญาโทมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนประกอบด้วย 1.หลักสูตรทัศนศิลป์ และ 2.หลักสูตรดุริยางคศิลป์ ในระดับปริญญาเอกมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนประกอบไปด้วย 1.หลักสูตรวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ และ2.หลักสูตรดุริยางคศิลป์

 DSC0032

DSC0028

DSC0030

DSC0038

DSC0041

DSC0042

 

                                                                                                                                          

     
         
       

 

                                                                  

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

สานศิลป์ (จดหมายข่าว)