พัสดุ

      ประกวดราคาซื้อรถปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

 


 

งานแผนและนโยบาย

      เอกสารจัดทำแผนงบลงทุน-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2562

      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

      แผนปฏิบัติราชการประจำปีต่างๆ

      แบบฟอร์มสรุปโครงการ

      แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปี 59

      File และ Form งบลงทุน (แผ่นดิน)

      การประกันคุณภาพการศึกษา

      แบบฟอร์มกรอกข้อมูลแผนหลักสูตรและเป้าหมายการรับ

      การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร

      แบบรายงานผลข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี


 

ฝ่ายบุคคล      

      ประเมินประจำปี 2558

      ประเมินประจำปี 2560


 

ฝ่ายวิจัยและตำรา

    หลักเกณฑ์/ขั้นตอน/ฟอร์มขอทุนผลิตตำรา