^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

1.5 กำหนดการเผยแพร่

กำหนดการเผยแพร่
ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)
มอบให้ห้องสมุดหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และจำหน่ายทั่วไป

Copyright 2020  Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University