^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

1.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ

วัตถุประสงค์เฉพาะ
1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
    - ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม,ประติมากรรม,ศิลปะดินเผา,ศิลปะภาพพิมพ์)
    - ออกแบบนิเทศศิลป์ (เลขนศิลป์, บรรจุภัณฑ์, นิทรรศการ, ภาพยนตร์, สื่อดิจิตอล)
    - ดุริยางคศิลป์ (ดนตรีไทย, ดนตรีตะวันตก, ดนตรีพื้นเมือง)
    - ศิลปะการแสดงและการละคร (นาฏศิลป์,การละคร)
    - ศิลปวัฒนธรรม

Copyright 2020  Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University