^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

1.1 วัตถุประสงค์หลัก

วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม และเป็นสื่อเชื่อมโยงบุคลากรในวิชาชีพศิลปกรรมและผู้ที่สนใจ

Copyright 2020  Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University