^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

2.4 กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

Professor Dr.Krishna Carkarvati Banaras University
Professor Dr.Tan Sooi Beng University Saint Malaysia
ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุตย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์ ม.ล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ประทีป นักปี่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ฉันทนา เอี่ยมสกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Copyright 2020  Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University