^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

2.1 ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านศิลปวัฒนธรรม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย

Copyright 2020  Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University