^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

หลักเกณฑ์ในการนำเสนอบทความ

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ

  1. เป็นบทความด้านศิลปกรรม สาขาทัศนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ นาฏยศิลป์ และศิลปวัฒนธรรม
  2. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีเป็นภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งบทความมายังกองบรรณาธิการ
  3. ต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ – นามสกุลจริงของผู้เขียนบทความ พร้อมวุฒิการศึกษา ตำแหน่งและสถานที่ทำงานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  4. ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร TH SarabunPSK 16 พร้อม ทั้งแฟ้มข้อมูลอีเลคทรอนิค โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ ถึงคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 หรือส่งอีเมล์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดย นางเอมอร  รุ่งวรวุฒิ เป็นผู้ประสานงาน โทรศัพท์/โทรสาร  043-202396
  5. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
  6. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศ ต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  7. บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4
  8. บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ
  9. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน
  10. การอ้างอิง ให้ใช้การอ้างอิงตามระบบสากล ทั้งผู้แต่งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยการอ้างอิงจะแยกเป็น 2 ส่วน

10.1 การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ให้อ้างอิงชื่อสกุลไว้ในเนื้อเรื่องตามด้วยปีที่พิมพ์และตามด้วยเลขหน้าของเอกสารที่อ้างถึงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ผู้แต่ง, ปีพิมพ์: เลขหน้า) เช่น (สุภางค์  จันทวานิช, 2535 : 45) แต่ถ้าชื่อผู้แต่งที่อ้างถึงเป็นส่วนหนึ่งของบทความให้วงเล็บเฉพาะปีที่พิมพ์ต่อจากชื่อผู้เขียนได้เลย เช่น สุภางค์  จันทวานิช (2535)

10.2 การอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้เรียงตามอักษรของชื่อผู้เขียนโดยเรียงลำดับดังนี้ หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์  แหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต และการสัมภาษณ์  

      1) รูปแบบการอ้างอิงท้ายเรื่อง
ผู้แต่ง. ปีพิมพ์. ชื่อหนังสือ/เอกสาร. สถานที่พิมพ์ : โรงพิมพ์.
ผู้แต่ง. ปีพิมพ์. “ชื่อบทความในหนังสือ” ใน ผู้แต่งหนังสือ/บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ.สถานที่พิมพ์ : โรงพิมพ์.เลขหน้า.
ผู้แต่ง. ปีพิมพ์. “ชื่อบทความในวารสาร” ชื่อวารสาร ปีที่, ฉบับที่ (เดือน) : หน้าที่พิมพ์.
ผู้แต่ง.ปีพิมพ์.ชื่อวิทยานิพนธ์.วิทยานิพนธ์ระดับ สาขา มหาวิทยาลัย.
ผู้แต่ง.ปีพิมพ์.ชื่อบทความ.สืบค้นเมื่อ,จากเว็บไซต์.
ชื่อผู้ให้สัมภาษณฺ (ผู้ให้สัมภาษณ์) ชื่อผู้สัมภาษณ์ (ผู้สัมภาษณ์), วันที่สัมภาษณ์.
2) ตัวอย่างการอ้างอิงท้ายเรื่องแบบต่าง ๆ

อ้างอิงในหนังสือและงานวิจัย

 

สงัด  ภูเขาทอง. 2532. การดนตรีไทยและทางเข้าสู่ดนตรีไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์.

สุภางค์ จันทวานิช และคณะ. 2535. การย้ายถิ่นของหญิงไทยไปเยอรมนี: สาเหตุ ชีวิตความเป็นอยู่และผลกระทบใน   ประเทศไทยและเยอรมนี.กรุงเทพฯ:คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Assen, C. 1998.Architecture of Siam: A Cultural History Interpretation. Kuala Lampur : Oxford University. 

อ้างอิงบทความในหนังสือ

ทรงยศ  วีระทวีมาศ.2553.“คุณค่าและคติสัญลักษณ์ของศาลา(หอแจก)วัดโพนหินโง่น บ้านแสนวังน้อย เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน สปป.ลาว” ใน นิยม  วงศ์พงษ์คำ/บรรณาธิการ.มรกดล้านช้าง2. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา. หน้า 41-55.

Fainstein, Susan. 2002. “The Changing World Economy and Urban Restructuring” in Fainstein, S. and S. Campbell, eds. Reading in Urban Theory. 2nd.ed. Cambridge: Blackwell. pp. 110-123.

อ้างอิงบทความในวารสาร

จิระนันท์  พิตรปรีชา. 2532. “อยู่เมืองลาวกับผุย ชนะนิกอน นายกรัฐมนตรีสี่สมัย” ศิลปวัฒนธรรม.10, 9 (กรกฎาคม) :หน้า 110-123. 

อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์

ฉัตราภรณ์  พิรุณรัตน์. 2535. พัฒนาการของบางกอกฝั่งตะวันตก พ.ศ.2459-2520.วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อ้างอิงบทความจากแหล่งข้อมูลอินเตอร์เน็ต  
วิจารณ์ พานิช. 2555. เส้นทางอาชีพนักวิจัยไม่เป็นเส้นตรง. สืบค้น 10 ตุลาคม 2555, จาก
              http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504168
Wikipedia. 2007.
Social control. Retrieved March 19, 2007, from
               http://en.wikipedia.org/wiki/Social_control 

อ้างอิงจากการสัมภาษณ์
ทวี  รัชนีกร (ผู้ให้สัมภาษณ์) กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ (ผู้สัมภาษณ์), 14 ธันวาคม
2555.

Copyright 2020  Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University