^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

สมัครสมาชิก

 

ใบบอกรับเป็นสมาชิก วารสารศิลปกรรมศาสตร์    (Download ไฟล์สมัครสมาชิก .doc)

ข้าพเจ้า ................................................................................................................................................

ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารศิลปกรรมศาสตร์ กำหนด ....................... ปี ตั้งแต่ปีที่ ...........................

ฉบับที่ .................................. ถึงปีที่ ...................................... ฉบับที่ .................................................

โดยจัดส่งไปที่ ......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้จัดส่งธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน มูลค่า ................................. บาท มาด้วยแล้ว

                                                          ลงชื่อ ................................................... ผู้สมัคร

                                                                   (...............................................)

อัตราค่าสมาชิก 1 ปี ( 2 ฉบับ) ส่งเป็นธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน มูลค่า 180 บาท

สั่งจ่าย ปณ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนาม นางอนุวรรณ นาคเสนีย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

          ส่งมาที่

                             นางอนุวรรณ นาคเสนีย์

                             คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                             เลขที่ 123 อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น  40002

Copyright 2020  Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University