จำนวนผู้นำเสนอ 122 คน


* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน
114. การสร้างสรรค์และศึกษาพัฒนาการของงานจิตรกรรมฝาผนังอีสาน : จากฮูปแต้มสู่ศิลปะร่วมสมัย
จีรเดช เจริญชนม์
การนำเสนอ : Oral || งานสร้างสรรค์ || กลุ่มผลงาน : ทัศนศิลป์ || สังกัด/หน่วยงาน : วิทยาลัยสันตพล ป.ตรี
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

113. Chinese Culture in traditional Vietnam Music
Xiumei Bian
การนำเสนอ : Oral || วิทยานิพนธ์ || กลุ่มผลงาน : ดนตรีและการแสดง || สังกัด/หน่วยงาน : Faculty of Fine and Applied Arts KhonKaen University
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

112. การตีความภาพวัฒนธรรมไทยในทัศนะของนักศึกษาชาวจีน
พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

111. กราฟิกอินโฟอัตลักษณ์ไทดำบ้านนาป่าหนาดอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย
อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

110. รูปทรงความงามเครื่องครัวในชนบทอีสาน
ธิดารัตน์ ชุ่มจังหรีด
การนำเสนอ : Poster || งานสร้างสรรค์ || กลุ่มผลงาน : ทัศนศิลป์ || สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวิชาทัศนศิลป์
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

109. การศึกษาสถาบันการประกวดศิลปะระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นภาวรรณ ปุริสา
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : ทัศนศิลป์ || สังกัด/หน่วยงาน :
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

108. นางอัปสร สัญลักษณ์ผู้นำแฟชั่นในศิลปะนครวัด ปราสาทนครวัด
ชินานาง สวัสดิ์ร้มย์
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : วัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

107. การออกแบบพื้นที่จัดแสดงและสื่อข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์ฯ
มณีกาญจน์ ไชยนนท์
การนำเสนอ : Oral || งานสร้างสรรค์ || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัย
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

106. พัฒนาการของวงโปงลางสว่างแดนดินศิลป์อีสาน
วรัญญา เจริญเหล่า
การนำเสนอ : Oral || วิทยานิพนธ์ || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

105. หม้อ: ส่วนประกอบของเสาอาคาร จากรูปแบบสถาปัตยกรรมภาพจำหลักในเสมาหิน สมัยทวารวดีอีสาน
ปรีชาวุฒิ อภิระติง
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : หลักสูตรวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ