FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS

KHON KAEN UNIVERSITY

FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS

KHON KAEN UNIVERSITY

FACULTY OF FINE AND APPLIED ARTS

KHON KAEN UNIVERSITY
Faculty of Fine and Applied Arts

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการวิจัยและสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมในอาเซียน

ค่านิยมขององค์กร

CoT_SAP Co = Community(ชุมชน) T = Teamwork (การทำงานเป็นทีม) S = Services (การบริการที่ดี) A = Academic (วิชาการ) P = Professional (อย่างมืออาชีพ)

รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทย 🔹 ตอน Arts for All ศิลป์ มข.สร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี กิจกรรมประกอบด้วย -กิจกรรมวิชาการ การแสดงผลงานสร้างสรรค์ผ่านระบบออนไลน์ (ส่งข้อมูลตามลิ้งค์นี้… ส่งข้อมูลไม่เกินวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 24.00 น.) -กิจกรรมการทำบุญ โดยการบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับศูนย์พักคอยผู้ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เช่น ชุดตรวจ PPE สเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ฯ เป็นต้น (โดยสามารถบริจาคได้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 043 202 396 ในวันเวลาราชการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติจากบัณฑิตวิทยาลัย มอบรางวัลเศิษย์เก่าดีเด่น ในด้านการบริหาร ประจำปีพุทธศักราช 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ ประจำปี 2564 โดยคณะมัณฑนศิลป์ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“รองศาสตราจารย์”
สาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

CALL FOR PAPER

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ศิลปิน นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ประจำปี 2564 (FAR7) วันที่ 20-21 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น
เปิดรับบทความตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

หลักสูตรวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ พุทธศิลป์ : เหมือน-ต่าง ล้านช้าง ล้านนา สุโขทัย วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาวิชา ทัศนศิลป์

Bachelor of  Fine and AppliedArts Program in Visual Arts

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Communication Design

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Performing Arts

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

Bachelor of  Fine and AppliedArts Program in  Music

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน มีพื้นที่และประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ สิ่งสําคัญ ยิ่งคือมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน ระยะเวลาที่ผ่านมาได้ มีหน่วยงานต่าง ๆ พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ มีหน่วยงานใดที่จะรับผิดชอบให้บริการทางการศึกษาและพัฒนาศิลปกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน การที่จะระดมทรัพยากรที่มี อยู่เพื่อดําเนินการทางด้านนี้ย่อมจะมีขีดจํากัด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาสูงสุดของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ย่อมจําเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบในด้านนี้ ซึ่งหมายถึงการจัดตั้งคณะศิลปกรรม ศาสตร์อันเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาออกไปในชนบทตามนโยบายรัฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าภาควิชามนุษยศาสตร์มีความพร้อมในด้าน คณาจารย์อุปกรณ์การเรียน การสอนและอาคารสถานที่อยู่แล้ว ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างจริงจัง สามารถบรรลุผลได้ตามนโยบายของรัฐ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้นใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น