จำนวนผู้นำเสนอ 122 คน


* ติดต่อขอรับใบเสร็จที่ได้หน้างาน
84. การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ลวดลายผ้าไหมบุรีรัมย์ด้วยรูปลอกเซรามิกส์
กฤษดากร เชื่อมกลาง
การนำเสนอ : Poster || วิจัย || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

83. หอกว๊าน ชนเผ่ากะตู สปป.ลาวตอนใต้ : รูปแบบ ลวดลาย เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม
ประทักษ์ คูณทอง
การนำเสนอ : Poster || งานสร้างสรรค์ || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : หลักสูตร วัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

82. ความย้อนแย้งในกบฎผู้มีบุญภาคอีสาน(กรณีศึกษา หมอลำน้อยชาดา) สู่การสร้างสรรค์ศิลปะสื่อผสม
เจด็จ ทองเฟื่อง
การนำเสนอ : Poster || งานสร้างสรรค์ || กลุ่มผลงาน : ทัศนศิลป์ || สังกัด/หน่วยงาน : สายวิชาทัศนศิลป์
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

81. ขันหมากเบ็ง: รูปแบบและคติความเชื่อ สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา
ขวัญหทัย ธาดา
การนำเสนอ : Poster || งานสร้างสรรค์ || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมเเละการออกแบบ
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

80. การสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัย: ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของกรรมกรภายใต้สังคมทุนนิยม
ประเชิญ เหลาฤทธิ์
การนำเสนอ : Poster || วิทยานิพนธ์ || กลุ่มผลงาน : ทัศนศิลป์ || สังกัด/หน่วยงาน : ทัศนศิลป์
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

79. สุนทรียภาพที่ปรากฏในผลงานประติมากรรมร่วมสมัยในสวนสาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร
อดุลย์ บุญฉ่ำ
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : ทัศนศิลป์ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

78. การออกแบบอาคารสําหรับเก็บเครื่องมือทางการเกษตร ชุมชนในเขตอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ชาติชาย จันทร์ประทีป
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

77. ประวัติและสภาพปัจจุบันของชุมชนจีนใหม่ในห้วยขวางกรุงเทพฯ
JIAXIU LIU
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : KHON KAEN UNIVERSITY
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

76. การถ่ายทอดความรู้เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมกลุ่มผ้าทอจกบ้านแม่ขี้มูกตำบลบ้านทับ จ.เชียงใหม่
ณงค์นุช นทีพายัพทิศ
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : การออกแบบ || สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรราชมงคลล้านนา
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ

75. คราม : การรื้อสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
ชุติมา ภูลวรรณ
การนำเสนอ : Oral || วิจัย || กลุ่มผลงาน : วัฒนธรรม || สังกัด/หน่วยงาน : สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
การลงทะเบียน : ค้างชำระ || ตรวจสอบ : ยังไม่ได้ออกใบเสร็จ