คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  โทร.043-202396 

copyright @ 2022 Faculty of Fine and Applied Arts KKU.