fa-kku

เมนูแนะนำ

หลักสูตรการศึกษา

สมัครเรียน

บริการของคณะฯ

วารสารวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประเมิน/ร้องเรียน

คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น FA KKU

1) การจัดการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปกรรมที่มีคุณภาพ รวมทั้งการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย
2) การวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อผลิตองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาด้านศิลปกรรม
3) บริการวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพเพื่อพัฒนาสังคม
4) สืบสานต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรม

“ศูนย์กลางองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านศิลปกรรม เพื่อพัฒนาสังคม อย่างยั่งยืน”

ห่วงใยชุมชน โดยการทำงานเป็นทีมและการบริการที่ดี ด้วยความสำนึกในหน้าที่อย่างมืออาชีพ : CoTSAP
1) Co=Community (ห่วงใยชุมชน)
2) T =Teamwork (การทำงานเป็นทีม)
3) S = Services (การบริการที่ดี)
4) A = Accountability (ความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ)
5) P=Professional (เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ)

CC1 ความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมอีสาน
CC2 การบูรณาการวิจัยและสร้างสรรค์ จากทุนวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชน

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร ดังนี้

ประกาศประชาสัมพันธ์

บริการของคณะฯ

ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

การแสดงงานศิลปะ หอศิลป์คณะฯ

หอศิลปคณะ

งานศิลปินและคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชมงานศิลปินและคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในรูปแบบ ทัวร์เสมือนจริงแบบ 3 มิติ (3D Virtual Tour) ใช้เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) เหมือนกับ Virtual Tour 360°  เข้าชมงานแบบ 3 มิติ เว็บไซต์ หอศิลป์คณะ

ดูแบบ 3D Virtual Tour »

FA KKU Chanel

สำหรับศิษย์เก่า

KM Portal การจัดการความรู้

คู่มือนักศึกษา