fa-kku

การจัดการความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรสหกิจศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาแบบ ‘CWIE’

ศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2567 หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ ได้จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรสหกิจศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาแบบ ‘CWIE’ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพ (สหกิจศึกษา) สร้างสมรรถนะความเป็นมาตรฐานวิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ สำหรับการเตรียมคณาจารย์นิเทศ ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้นิเทศในการให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำ สำหรับนักศึกษา ขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ติดตามความก้าวหน้าในการทำงานและการเขียนรายงานวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาแบบ ‘CWIE’ ว่าด้วยเรื่องการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพื่อให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต

ทางหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและสื่อสารองค์กร) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จันทร์แก้ว ผู้ผ่านหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ (CWIE) เป็นวิทยากร ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์ กลุ่มวิชาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และนิทรรศการ(ผู้รับผิดชอบโครงการ)ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ขาม จาตุรงคกุล กลุ่มวิชาออกแบบเลขนศิลป์และการถ่ายภาพ,ดร.สุธีย์  จุฬากาญจน์ กลุ่มวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลและดร. สัมฤทธิ์ ภูกงลี กลุ่มวิชาแอนิเมชัน เข้าร่วมกิจกรรม เตรียมตัวการนิเทศสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องดอกศิลป์ 1 ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

 

Highlights

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า ของโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองบังคับการตํารวจตระเวน ชายแดนภาค2 และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนตํารวจ ตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ภายไต้โครงการพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ของนักเรียนโดยฝึกอบรมให้แก่ นักเรียนและครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 11 โรงเรียน  ... Read more
17 May 2024
การออกแบบลวดลายผ้าทอมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้มีอัตลักษณ์สู่ตลาดสากล
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการออกแบบลวดลายผ้าทอมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ ภายไต้โครงการโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้ามัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีกลุ่มทอผ้าและประชาชนทั่วไป อําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอแวงใหญ่ นายกิจจา  ... Read more
8 May 2024
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ ผศ.เชิงชาย ... Read more
8 May 2024
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)
เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ พร้อมอาจารย์วิชิต วัฒนานนท์ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากงานหลักสูตรและสหกิจสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ ... Read more
3 May 2024