fa-kku

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า ของโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองบังคับการตํารวจตระเวน ชายแดนภาค2 และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนตํารวจ ตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ภายไต้โครงการพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ของนักเรียนโดยฝึกอบรมให้แก่ นักเรียนและครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 11 โรงเรียน  มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ จากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณสมบัติ ลักษณะ คุณค่าที่ดีขึ้นกว่าเดิม  ออกสู่ตลาดเป้าหมายใหม่ การสร้างแบรนด์ ที่สร้างความแตกต่าง โดดเด่น วัสดุ ต้นทุนในการผลิต ประกอบด้วย ตราสินค้า สโลแกน ป้ายแท็ก ฉลากสินค้า และปฏิบัติสำหรับขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การวางรูปแบบกราฟิก ตราสินค้า เรื่องราวและภาพประกอบ สำหรับทดลอง ประกอบการขึ้นต้นแบบ ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์สินค้า ได้รับเกียรติ จากศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ประธานโครงการหลักกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์ ผู้รับผิดชอบและวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า พร้อมด้วยทีมงาน นายเนวิน อินทร์พรหม,นางสาวจิรัชญา เหล็กชัย นายนรชน ลืมศรี,นางสาวนครียา ฐิติเจริญธรรม,นางสาวหทัยรัตน์ สุวรรณราช และนายอรรถพร แสนกุล หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ ช่วงวันพฤหัสบดีที่14 มีนาคม 2567 และในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

Highlights

บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่25
เมื่อวานวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 ในงาน พุทธาภิเษกพระหลวงปู่มหาศิลา คณะทำงานได้เจอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ศิษย์เก่าคณะฯ) ... Read more
17 June 2024
บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่24
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะทำงานได้รับแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิต จาก อาจารย์พายุ แฝงทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศิษย์เก่าคณะฯ (จิตรกรรม) ที่ได้จากพ่อแม่ครูอาจารย์รายนามดังนี้ ... Read more
17 June 2024
บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่23
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 คณะทำงานได้รับเกตุพระพุทธะวัชรธรรมโสภาศ และ สัมฤทธิ์โบราณ เมตตาจาก หลวงพ่อสายทอง พระครูสิริธรรมโกวิท เจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง เจ้าอาวาสวัดดอนเกลือ ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง ... Read more
17 June 2024