fa-kku

การออกแบบลวดลายผ้าทอมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้มีอัตลักษณ์สู่ตลาดสากล

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการออกแบบลวดลายผ้าทอมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ ภายไต้โครงการโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้ามัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีกลุ่มทอผ้าและประชาชนทั่วไป อําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอแวงใหญ่ นายกิจจา  หมอกเจริญ เป็นประธานในครั้งนี้ พร้อมนางศุภลักษณ์ จันปาน ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.แวงใหญ่ และนางสาวสุธิดา  อุ่นสนธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ อบจ.ขอนแก่น วิทยากรกิจกรรมฯโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบลวดลายผ้าทออีสาน จากแรงบันดาลใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะพื้นถิ่นของแต่ละชุมชน เพิ่มการพัฒนารูปแบบลวดลายที่หลากหลาย ทั้งแบบพื้นถิ่น แบบร่วมสมัยและทันสมัย ให้มีมูลค่าสูงขึ้นเป็นการยกระดับศักยภาพมาตรฐานในการสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ รองรับกับความต้องการของตลาดสู่สากล มีรุ่นที่ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2567และรุ่นที่ 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567  รวม 2 รุ่น จำนวน 200 คน ณ หอประชุมโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม อําเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

 

 

Highlights

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า ของโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองบังคับการตํารวจตระเวน ชายแดนภาค2 และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนตํารวจ ตระเวนชายแดนสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ภายไต้โครงการพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ของนักเรียนโดยฝึกอบรมให้แก่ นักเรียนและครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 11 โรงเรียน  ... Read more
17 May 2024
การออกแบบลวดลายผ้าทอมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้มีอัตลักษณ์สู่ตลาดสากล
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการออกแบบลวดลายผ้าทอมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ ภายไต้โครงการโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้ามัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มสตรีกลุ่มทอผ้าและประชาชนทั่วไป อําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอแวงใหญ่ นายกิจจา  ... Read more
8 May 2024
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ ผศ.เชิงชาย ... Read more
8 May 2024
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)
เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ พร้อมอาจารย์วิชิต วัฒนานนท์ หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากงานหลักสูตรและสหกิจสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศ ... Read more
3 May 2024