fa-kku

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมดอกศิลป์ 1ผู้ บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินทางมายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 11 คนเพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง EdPEx

ในการนี้ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บุคลากร ได้ให้การต้อนรับ จากนั้นผศ. ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ได้ให้การกล่าวต้อนรับและนำเสนอแนวทาง ขั้นตอน การดำเนินงานของทางคณะฯด้านการจัดการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน EdPEx  จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำแนวทางต่าง ๆ มาพัฒนาบริหาร จัดการองค์กรให้ขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับที่สูงต่อไป

 

Highlights

บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่25
เมื่อวานวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 ในงาน พุทธาภิเษกพระหลวงปู่มหาศิลา คณะทำงานได้เจอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ศิษย์เก่าคณะฯ) ... Read more
17 June 2024
บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่24
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะทำงานได้รับแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิต จาก อาจารย์พายุ แฝงทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศิษย์เก่าคณะฯ (จิตรกรรม) ที่ได้จากพ่อแม่ครูอาจารย์รายนามดังนี้ ... Read more
17 June 2024
บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่23
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 คณะทำงานได้รับเกตุพระพุทธะวัชรธรรมโสภาศ และ สัมฤทธิ์โบราณ เมตตาจาก หลวงพ่อสายทอง พระครูสิริธรรมโกวิท เจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง เจ้าอาวาสวัดดอนเกลือ ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง ... Read more
17 June 2024