fa-kku

งานศิลปินและคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชมงานศิลปินและคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในรูปแบบ ทัวร์เสมือนจริงแบบ 3 มิติ (3D Virtual Tour) ใช้เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) เหมือนกับ Virtual Tour 360° 

 15,702 total views,  9 views today

Highlights

ผลปฏิบัติปี66
 807 total views,  20 views today
4 May 2023
คณะศิลปกรรมศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ExPEx300
สืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมให้การต้อนรับและพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : ExPEx300 รุ่นที่ 6  จากผู้ทรงคุณวุฒิ ... Read more
28 April 2023
การพัฒนากระบวนการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์
“ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ ” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกระบวนการวิจัยด้านการออกแบบของนักศึกษาในการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ด้านการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ สำหรับส่งเสริมกระตุ้นการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ การเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารอันเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับเกียรติจากประธานหลักสูตร อาจารย์ ดร.สุธีย์  จุฬากาญจน์ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  ... Read more
24 April 2023
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย และ จีน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunnan Chinese Language and Culture College, Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ... Read more
19 April 2023