fa-kku

บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่24

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะทำงานได้รับแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิต จาก อาจารย์พายุ แฝงทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศิษย์เก่าคณะฯ (จิตรกรรม) ที่ได้จากพ่อแม่ครูอาจารย์รายนามดังนี้ พระราชวัชรวิจิตร วิ.(หลวงปู่ณรงค์ วฑฺฒโน) วัดถ้ำผาปู่ พระราชวชิรสุธี (หลวงปู่พระมหาสุพัฒน์ สุวฑฺฒโน)วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง)หลวงปู่ใจ สนฺตมโน แห่งวัดสุวรรณคีรี อำเภอปากชม จังหวัดเลย เพื่อจัดสร้างพระพิฆเนศ เฉลิมฉลอง ครบรอบ 30 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณาจารย์ เถราจารย์ ผู้ทรงคุณได้เมตตาต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ จารแผ่นยันต์ชนวนมวลสารอธิษฐานจิตเพื่อนำไปเตรียมการประกอบพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ชนวนมวลสารเพื่อจะนำไปจัดสร้างพระพิฆเนศ เฉลิมฉลอง ครบรอบ 30 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวัตถุมงคลที่ระลึกในการร่วมระดมทุนด้วยวิธีบริจาค เช่าบูชาองค์จำลองและเหรียญ นำเงินส่วนที่เหลือจากการ บริจาค เช่าบูชาเข้าคณะฯเพื่อพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์และพัฒนาการศึกษาของนักศึกษา

Highlights

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx
ช่วงบ่ายวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องดอกศิลป์ 1 ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ... Read more
11 July 2024
อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการซ้อมและป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2567
เช้าวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดการฝึกอบรมแนวทางในการป้องกันอัคคีภัยในสถานะการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ได้คำนึงถึงการป้องกันความต่อเนื่องของการปฏิบัติการ ทำความเข้าใจแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต ประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือเมื่อประสบอัคคีภัย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น สามารถป้องกันการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ ... Read more
2 July 2024