fa-kku

บุคลากรกองบริหารงาน​ |  งานบริหารและยุทธศาสตร์  | งานบริหารศึกษาและพัฒนาศึกษา

บุคลากรกองบริหารงาน​

นางสาวปรียชาต การปลื้มจิตต์

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

งานบริหารและยุทธศาสตร์

นางสาวปรียชาต การปลื้มจิตต์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางอนุวรรณ นาคเสนีย์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

------

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.สุพตรา แสงสว่าง

นักวิชาการการแผนและสารสนเทศชำนาญการ

นางเอมอร รุ่งวรวุฒิ

นักวิชาการการแผนและสารสนเทศชำนาญการ

น.ส.อรนุช ถาเอ็นญวน

พนักงานพัสดุชำนาญการ

น.ส.พรมงคล พรหมโสดา

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.สุภาวดี ชาบัว

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

นายบัญชา แก้วบุดดา

ช่างเทคนิค

นายปราโมทย์ ทุผิว

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

น.ส.วาทินี ใต้ระหัน

พนักงานพัสดุ

นายสุนัย วงศ์อุ่น

พนักงานขับรถยนต์

งานบริหารศึกษาและพัฒนาศึกษา

นายยงยุทธ มุ่งหมาย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ

น.ส.จิราพร กวดขุนทด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.เพ็ญณิชา สีชาพุด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.พรหมพร เฉยไสย

นักวิชาการศึกษา

นางอรจิรา หัตถพนม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นายภราดร เสมาเพชร

นักวิชาการช่างศิลป์

น.ส.รวงแก้ว เหลือธีรกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเศกสันต์ วิชัยพล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวิศรุต หนูอิ่ม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาวพิมพิไล แสงทัพ

นักวิชาการศึกษา

น.ส.ชลณภัทร ทัศนพงษ์

นักวิเทศสัมพันธ์

นายอาทิตย์ พันธ์สวัสดิ์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ