fa-kku

บุคลากรกองบริหารงาน​ |  งานบริหารและยุทธศาสตร์  | งานบริหารศึกษาและพัฒนาศึกษา

บุคลากรกองบริหารงาน​

นางสาวปรียชาต การปลื้มจิตต์

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ

งานบริหารและยุทธศาสตร์

นางสาวปรียชาต การปลื้มจิตต์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางอนุวรรณ นาคเสนีย์

นักวิชาการการเงินและบัญชี
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

นางสุพัตรา คะเชนทน

นักวิชาการการแผนและสารสนเทศชำนาญการ

นางเอมอร รุ่งวรวุฒิ

นักวิชาการการแผนและสารสนเทศชำนาญการ

น.ส.อรนุช ถาเอ็นญวน

พนักงานพัสดุชำนาญการ

น.ส.รวงแก้ว เหลือธีรกุล

นักจัดการงานทั่วไป

น.ส.พรมงคล พรหมโสดา

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.สุภาวดี ชาบัว

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

นายบัญชา แก้วบุดดา

ช่างเทคนิค

นายปราโมทย์ ทุผิว

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป

น.ส.ภัคภร วัฒนาสถาพร

พนักงานพัสดุ

นายสุนัย วงศ์อุ่น

พนักงานขับรถยนต์

งานบริหารศึกษาและพัฒนาศึกษา

นายยงยุทธ มุ่งหมาย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ(หัวหน้ากลุ่มงาน)

น.ส.จิราพร กวดขุนทด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.เพ็ญณิชา สีชาพุด

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.พรหมพร เฉยไสย

นักวิชาการศึกษา

นางอรจิรา หัตถพนม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นายภราดร เสมาเพชร

นักวิชาการช่างศิลป์

นางสาวพิมพิไล แสงทัพ

นักวิชาการศึกษา

นายวิศรุต หนูอิ่ม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

น.ส.ชลณภัทร ทัศนพงษ์

นักวิเทศสัมพันธ์

นายเศกสันต์ วิชัยพล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ปรมาภรณ์ ป้อมสนาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอาทิตย์ พันธ์สวัสดิ์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ