fa-kku

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567 เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สำหรับในปีนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาต่อทั้งสาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ สาขาดุริยางคศิลป์ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 30 คน

ก่อนเริ่มต้นสู่พิธีการปฐมนิเทศ ได้มีการสักการะบูชาองค์พระพิฆเนศที่เป็นสิ่งศักดิสิทธิ์ประจำคณะฯ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังในการเข้ามาศึกษาต่อ จากนั้นได้เข้าสู่พิธีการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ โรงละคร โดยมี    ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ให้การกล่าวต้อนรับ โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า “ในวันนี้คณาจารย์ทุกท่าน พร้อมแล้วที่จะมอบความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ต่าง ๆ แก่นักศึกษาใหม่ ให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความชำนาญ เพื่อในภายภาคหน้า นักศึกษาทุกท่านจะเป็นบัณฑิตผู้มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการประกอบสัมมาอาชีพทางด้านศิลปกรรมในสาขาที่เลือกเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา”

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน  แนวทางการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเกี่ยวด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนนักศึกษาใหม่ได้รับคำแนะนำ  ข้อเสนอแนะและขั้นตอนในการศึกษาจากคณาจารย์ใน หลักสูตร  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป

 

 

Highlights

บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่25
เมื่อวานวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 ในงาน พุทธาภิเษกพระหลวงปู่มหาศิลา คณะทำงานได้เจอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ศิษย์เก่าคณะฯ) ... Read more
17 June 2024
บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่24
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะทำงานได้รับแผ่นยันต์จารชนวนมวลสารอธิษฐานจิต จาก อาจารย์พายุ แฝงทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศิษย์เก่าคณะฯ (จิตรกรรม) ที่ได้จากพ่อแม่ครูอาจารย์รายนามดังนี้ ... Read more
17 June 2024
บันทึกรวบรวมมวลสาร ครั้งที่23
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 คณะทำงานได้รับเกตุพระพุทธะวัชรธรรมโสภาศ และ สัมฤทธิ์โบราณ เมตตาจาก หลวงพ่อสายทอง พระครูสิริธรรมโกวิท เจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง เจ้าอาวาสวัดดอนเกลือ ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง ... Read more
17 June 2024